• Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

    Zapis_MS_pro_UK.pdf

     

    ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KYSELCE - Pramínek

    Proběhne  9. 5. 2022

    Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

    1. za osobní přítomností od 9 hodin do 11 hodin dne 9. 5. 2022
    2. osobním podáními po předchozí domluvě bez přítomnosti dítěte
    3. do datové schránky školy-mkkmeu2,
    4. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil,
    5. poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

    Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

    • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.   https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
    • Přihláška do MŠ - https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty
    • Doložení řádného očkování dítěte - Evidenční list  https://www.zskyselka.cz/ v sekci MŠ -  Dokumenty

    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
    Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení je součástí Evidenčního listu nebo může být jako samostatná příloha. (razítko a podpis lékaře na evidenčním listu dítěte. Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře)

    • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, poštazašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

    Cizinci:
    V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelkou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

    Opatření proti COVID 19 –v den zápisu se prosím řiďte podle aktuálních hygienických nařízení.

    K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 . Konkrétní termín zápisu pro osoby s vízem je stanoven na 7. 6. 2022.

     

    Co nabízíme

     

    -Výchovně vzdělávací činnost pod vedením kvalifikovaných pedagogů

    - Využíváme prostor tělocvičny ZŠ a MŠ Kyselka.

    - Nabízíme nadstandardní činnosti – práce s keramikou, hru na hudební nástroj, anglický jazyk, jógu, bruslení, návštěvy v solné jeskyni a mnoho dalšího.

    - Uplatňujeme individuální přístup a rozvoj jednotlivých stránek osobnosti dítěte.

    - Vytváříme přátelské prostředí pro pobyt dětí v MŠ, snažíme se podporovat rodinné prostředí

     

    Zveme všechny dětičky do naší školičky.

    Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

    K předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Kyselka se přijímají děti předškolního věku, pouze do možné volné kapacity mateřské školy a do zákonem stanoveného počtu dětí na 1 třídu (§ 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

    Do MŠ se přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let, nejdříve však děti od dvou let. Záleží na počtu zapsaných dětí a na zralosti dítěte. Zápis do MŠ vyhlašuje vedoucí učitelka MŠ po dohodě s ředitelkou ZŠ a MŠ Kyselka. Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ředitelka oznámí zákonným zástupcům písemně. Rodiče si mohou rozhodnutí o přijetí osobně vyzvednout v MŠ Kyselka.

    V termínu oficiálně zveřejněného data zápisu do  MŠ Pramínek - Kyselka budou přijímány: 

    1. děti v posledním roce před zahájením nebo s odkladem povinné školní docházky (podle § 34 odst. 1 a 4, školského zákona)
    2. děti zpravidla od 3 let věku dítěte s trvalým pobytem v obci Kyselka a Radošov
    3. v případě nenaplnění kapacity se do MŠ Kyselka přijímají děti, které dosáhly 2 let se základními hygienickými návyky (děti bez plen) s trvalým pobytem v obci Kyselka a Radošov

    Dítě může být také přijato k předškolnímu vzdělávání podle § 34 odst., školského zákona v platném znění, za předpokladu volné kapacity i v průběhu školního roku. 

    Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ Kyselka  postupovat jako správní orgán příslušný podle zákonných ustanovení § 165 odst.2, písm.b) § 34 odst.3, školského zákona v platném znění, podle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a podle zákona č.500/2004 Sb.,správního řádu, s přihlédnutím k důležitosti jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

    Žádost o přijetí

    Žádost je ke stažení na stránce Dokumenty MŠ.